Polityka prywatności

 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Dane osobowe usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest SAYOO Robert Zając, z siedzibą w Lisowice, 42-700, ul. Dolna 8, NIP 575-188-17-36, spółki powiązane oraz firmy, którym na podstawie odrębnych umów mogą zostać powierzone dane osobowe w celu realizacji usług.
 3. Z Administratorem danych można skontaktować się pisemnie, wysyłając korespondencję na adres: ul. Paderewskiego 6, 42-700 Lubliniec lub pocztą elektroniczną wysyłając korespondencję na adres e-mail: biuro@360druk.pl.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Strona Internetowa, Drukarnia Internetowa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni Internetowej dostępnym na Stronie Internetowej www.360druk.pl.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez usługobiorcę lub Klienta na Stronie Internetowej. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania zamówienia wybierze przesyłkę kurierską, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zamówienia i zostaną udostępnione przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
  1. zawarcie i realizacja zamówienia lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. Konto),
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Drukarni Internetowej:
 1. w celu realizacji usług Drukarnia Internetowa udostępnia dane osobowe podmiotowi realizującemu zamówienia,
 2. w przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 3. w przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorców lub Klientów korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji zamówienia lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej na Stronie Internetowej.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Podanie danych osobowych przez usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji zamówienia lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 

 1. PRAWA KLIENTA
 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. W przypadku udzielenia przez usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 3. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

 1. GOOGLE ANALYTICS
 1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Strony Internetowej.
 2. Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Strony Internetowej).
 3. Na zlecenie Administratora Google Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony Internetowej przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem Strony Internetowej.
 4. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze strony internetowej.
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
 6. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. Certyfikat SSL.