Regulamin

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ

 

§1

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady składania zamówień w Drukarni Internetowej. Jednocześnie jest to regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient Indywidualny – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient Firmowy – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, dokonująca zamówienia w związku ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 4. Klient – zbiorcze określenie Klienta Indywidualnego i Klienta Firmowego Drukarni Internetowej.
 5. Drukarnia Internetowa – przedsiębiorca Robert Zając działający pod firmą SAYOO Robert Zając z siedzibą w Lisowice, 42-700, ul. Dolna 8, NIP 575-188-17-36 realizujący usługi poligraficzne, przyjmujący zamówienia za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Strona Internetowa – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem www.360druk.pl, za pośrednictwem której realizowane są usługi Drukarni Internetowej.
 7. Rejestracja – zespół czynności dokonywanych w celu założenia Konta Użytkownika.
 8. Konto Użytkownika – spersonalizowany panel Klienta na Stronie Internetowej służący do składania zamówień w Drukarni Internetowej.
 9. Użytkownik – osoba poruszająca się po Stronie Internetowej.
 10. Koszyk – funkcja na Stronie Internetowej dostępna po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, za pośrednictwem której można dokonać zamówienia.
 11. Formularz zamówienia – formularz służący do składania zamówień dostępny po zalogowaniu na Konto Użytkownika.
 12. Akceptacja zamówienia – wiadomość e-mail wysyłana Klientowi przez Drukarnię Internetową potwierdzająca treść złożonego zamówienia oraz nadanie plikom wysłanym przez Klienta status „Gotowe do druku”.
 13. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Towar – produkty reprezentowane na Stronie Internetowej.

 

§2

ZASADY OGÓLNE

 1. Drukarnia Internetowa oferuje wykonywanie usług poligraficznych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do usług poligraficznych realizowanych przez Drukarnię Internetową należą m.in.:
  1. drukowanie materiałów reklamowych na maszynach offsetowych,
  2. drukowanie materiałów reklamowych na maszynach cyfrowych,
  3. drukowanie materiałów reklamowych na maszynach solwentowych,
  4. wykonywanie indywidualnych projektów graficznych.
 3. Szczegółowy zakres usług realizowanych przez Drukarnię Internetową znajduje się na Stronie Internetowej.
 4. Drukarnia Internetowa realizuje usługi zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i Klientów Firmowych.
 5. Korzystanie z usług Drukarni Internetowej jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień w nim zawartych.
 6. Akceptacja regulaminu przez Klienta następuje dobrowolnie i jest możliwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przy zakładaniu Konta Użytkownika.
 7. Drukarnia Internetowa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony Internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony Internetowej, ze skutkiem natychmiastowych, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Strony Internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni Internetowej,
 4. niepłatności faktur we wskazanym terminie. 

 

§3

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia nastąpić może za pośrednictwem:
  1. Konta Użytkownika,
  2. wysłania wiadomości e – mail.
 2. W celu poprawnego korzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką stron www Internet Explorer Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome.
 3. Każde zamówienie dla swej ważności wymaga akceptacji przez Drukarnię Internetową.
 4. Przed rozpoczęciem składania zamówienia Klient powinien mieć przygotowane pliki do druku, zgodne ze specyfikacją zamieszczoną na Stronie Internetowej pod nazwą: "Jak przygotować pliki do druku?", która znajduje się pod parametrami każdego towaru zamieszczonego na Stronie Internetowej, posiadanie pliku do druku jest niezbędne do realizacji zamówienia. 

 

§4

ZAMÓWIENIE ZA POŚREDNICTWEM KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Konta Użytkownika niezbędne jest dokonanie Rejestracji.
 2. W celu dokonania zamówienia należy zalogować się na Konto Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika możliwe jest dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka oraz:
  1. określenie specyfikacji zamówienia,
  2. wybranie formy płatności
  3. wybranie opcji dostawy.
 4. Podczas składania zamówienia niezbędne jest także załączenie odpowiednich plików będących częścią zamówienia poprzez opcję „wgraj plik do zamówienia” dostępną na formularzu zamówienia.
 5. Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Klient otrzyma od Drukarni Internetowej potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail.
 6. Zamówienia za pomocą Konta Użytkownika składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

 

§5

ZAMÓWIENIE ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem e – maila odbywa się poprzez wysłanie Drukarni Internetowej wiadomości na adres: biuro@360druk.pl.
 2. W treści wiadomości określonej w ust. 1 należy uwzględnić informacje takie jak:
  1. opis zamawianego produktu (format, nakład, papier, zadruk),
  2. dane Klienta niezbędne do wystawienia faktury VAT,
  3. dane adresowe do nadania przesyłki.
 3. W odpowiedzi na wiadomość określoną w ust. 2 Klient otrzymuje od Drukarni Internetowej ofertę, która zawiera m.in. wycenę zamówienia oraz przybliżony czas jego realizacji.
 4. Klient przyjmuje ofertę wysyłając w wiadomości zwrotnej pliki niezbędne do realizacji danego zamówienia.
 5. Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Klient otrzyma od Drukarni Internetowej potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail.
 6. Zamówienia za pomocą wiadomości e – mail składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

 

§6

KOSZTY ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Na koszt realizacji zamówienia składają się:
  1. cena wybranego produktu znajdująca się na Stronie Internetowej,
  2. koszt dostawy,
  3. opłaty za usługi korekty dodatkowej określonej w § 10 ust. 6.
 2. Szczegółowe ceny poszczególnych usług dostępne są na Stronie Internetowej.
 3. Wszelkie ceny znajdujące się na Stronie Internetowej są wyrażone w walucie polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
 4. Klient składając zamówienie wybiera formę płatności za zamówienie jakimi są:
  1. płatność za pomocą platformy PayU (płatność kartą, przelew elektroniczny),
  2. dokonanie przelewu,
 5. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 4 lit. b Klient otrzyma poprzez wiadomość e – mail od Drukarni Internetowej fakturę proforma z danymi niezbędnymi do dokonania przelewu.
 6. Drukarnia Internetowa wystawia Klientowi dowód dokonania wpłaty w formie faktury VAT na dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia.
 7. Klient upoważnia Drukarnię Internetową do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

§7

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W wypadku wyboru przez Klienta płatności określonej w §6 ust. 4 lit. a – b, rozpoczęcie realizacji usługi następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Drukarni Internetowej całości wpłaty Klienta.
 2. Klient podczas składania zamówienia wybiera formę dostawy, do których należą:
  1. wysyłka za pośrednictwem kuriera,
  2. wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 3. Czas potrzebny na realizację zamówienia zależny jest od jego specyfikacji. Orientacyjny czas realizacji zostanie przekazany Klientowi wraz z akceptacją zamówienia przez Drukarnię Internetową.
 4. Koszty dostawy na terenie kraju wliczone są w podany na Stronie Internetowej cennik. 

 

§8

         REKLAMACJA

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient ma prawo do skorzystania z uprawnień przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, dotyczących rękojmi za wady rzeczy.
 2. Realizacja praw określonych w ust. 1 następuje poprzez zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: biuro@360druk.pl i odesłanie przez Klienta reklamowanego produktu na adres pocztowy wskazany przez Drukarnię Internetową podczas zgłaszania reklamacji wraz z dowodem zakupu.
 3. Do reklamowanego Towaru należy także dołączyć na piśmie informację zawierającą opis niezgodności przedmiotu zamówienia z umową.
 4. Koszt odesłania i opakowania Towaru ponosi Klient.
 5. Klient ma prawo zgłsić wadę roduktu w terminie do 7 dni od momentu otrzymania towaru.
 6. Drukarnia Internetowa ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 7. SAYOO Robert Zając nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 8. Po odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera otworzyć i sprawdzić jej zawartość. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru lub braków ilościowych należy sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń (dostępny u kuriera) oraz skontaktować się niezwłocznie z Drukarnią Internetową. Protokół uszkodzeń sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie rozpatrywane są w terminie do 3 miesięcy zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych.
 10. Niewielkie różnice w odcieniach farby (tolerancja 5% wartości CIE Lab, norma ISO 12647-2) nie stanowią wady produktu.
 11. Zmiany w ilości produktu nie przekraczające 5% nie stanowią wady produktu. Rozliczeniu podlega cała faktycznie dostarczona ilość produktu.

§9

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zarówno Klient Indywidualny jak i Klient Firmowy mogą anulować zamówienie jeśli plik przez nich przesłany ma status „Plik przekazany do weryfikacji”.
 2. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta, jeśli dokonał on już zapłaty Drukarnia Internetowa zwróci wpłacone przez niego środki.
 3. W przypadku zwrotu określonego w ust. 2 kwota zwracana Klientowi, który dokonał przelewu za pośrednictwem platformy PayU zostanie pomniejszona o koszty administracyjne w wysokości nie wyższe niż 4% całego zamówienia brutto. 
 4. Anulowanie zamówienia jest niemożliwe w momencie gdy rozpocznie się proces drukowania.
 5. W przypadku Drukarni Internetowej, w której towary są produkowane pod indywidualną specyfikację i indywidualne zamówienie Klienta nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy.

§10

PLIKI DO DRUKU

 1. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient wysyła Drukarni Internetowej pliki niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Informacje dotyczące specyfikacji plików i ich przygotowania przed przesłaniem Drukarni Internetowej znajdują się na Stronie Internetowej w sekcji „Pomoc” w zakładkach „Jak przygotować plik do druku” oraz „Makiety do pobrania”.
 3. Pliki przesłane przez Klienta sprawdzane są przez Drukarnię Internetową pod względem technicznym i możliwości zakwalifikowania ich do druku.
 4. Podczas czynności określonych w ust. 3 uzyskują status „Pliki przekazane do weryfikacji”.
 5. Na życzenie Klienta Drukarnia Internetowa dokonać może dodatkowych korekt bądź zmian w plikach, co wiązać się będzie z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od specyfiki dokonanych zmian.
 6. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych zmian, pliki otrzymają status „Gotowe do druku”, co oznacza rozpoczęcie realizacji usługi.
 7. Aktualny status wysłanych przez siebie plików Klient sprawdzić może logując się na Konto Użytkownika. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail informacje o zmianach statusu plików wysyłane będą Klientowi na adres e – mail, z którego dokonał on zamówienia.
 8. Pliki przesłane przez Klienta archiwizowane są na serwerach lokalnych Drukarni Internetowej przez okres 1 miesiąca od czasu realizacji zamówienia do celów związanych z ewentualną reklamacją.  Po tym okresie zostają one trwale usunięte z zasobów Drukarni Internetowej. 

 

§11

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest SAYOO Robert Zając z siedzibą w Lisowice, 42-700, ul. Dolna 8, NIP 575-188-17-36 oraz spółki powiązane oraz firmy współpracujące, którym na podstawie odrębnych umów zostały powierzone dane osobowe.
 2. Dane osobowe Klienci przekazują dobrowolnie.
 3. Klient podczas składania zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją zamówienia przez Drukarnię Internetową.
 4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane a także do ich edycji oraz do żądania ich usunięcia. 

 

§12

PRAWO AUTORSKIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ UTWORÓW

 1. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia Drukarnia Internetowa sporządzi nowe projekty graficzne jest ona ich autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) i korzysta ze wszelkiej ochrony utworów w ramach tego aktu.
 2. Drukarnia realizując zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Klienta.
 3. Klient przesyłając Drukarni Internetowej pliki wyraża jednocześnie zgodę na zwielokrotnianie utworu.
 4. Drukarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść plików przesłanych przez Klienta do druku, w szczególności za błędy ortograficzne i merytoryczne.
 5. Drukarnia Internetowa informuje swoich Klientów, iż stosownie do brzmienia art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.)  polski ustawodawca nałożył na nich zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Drukarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeśli przesłane przez Klienta pliki swą treścią w jakikolwiek sposób naruszałyby prawo m.in. art. 256 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U.1997.88.553), który zakazuje dystrybucji materiałów, które propagowałyby faszystowski, komunistyczny lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. 

 

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tego trybu znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 2. Drukarnia Internetowa, stosownie do uregulowań zawartych w art. 12 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) informuje o obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad oraz o istnieniu w kodeksie dobrych praktyk o których mowa w art. 2 pk 5 ustawy z dnia 23 sierpnia o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, który dostępny jest na stronie internetowej: www.isap.sejm.gov.pl/
 3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.),
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),
  3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.),
  4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.),
  6. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Regulamin niniejszy stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) i korzysta z ochrony zapewnionej przez w/w ustawę.
 5. Zabronione jest kopiowanie, utrwalanie bądź powielanie oraz wykorzystywanie w każdy inny sposób niniejszego Regulaminu bez zgody autora.